Ledenvergadering voorjaar 2022

17 juni 2022 19:30 - 22:00

Locatie: Kantine Scopias

Graag nodigen we alle leden uit voor de ALV Scopias Atletiek op 17 juni 2022 om 19.30

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Huldiging Audrey, prestaties NK en competitie (Roel)
 4. Dankwoord voor Bert Martens, Henk ten Have en Jacques Janssen (Sef en Roel)
 5. Jubilarissen (Sef)
 6. Mededelingen en ingekomen stukken
 7. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 6 oktober 2021
 8. Vaststelling: jaarverslag 2021 (Carel)
 9. Vaststelling: balans per 31 december 2021 en staat van baten en lasten over 2021 (Wim)
 10. Verslag kascommissie 2021 (Guus en Will)
 11. Benoeming kascommissie 2022
 12. Stand van zaken investering: opslaglocatie (Sef)
 13. Versterking van het kader van de vereniging (Sef en Joop)
 14. Verkiezing bestuursleden: voorzitter en bestuurslid
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Bijlage:

« Terug naar het overzicht