Contributie

Atletiekvereniging Scopias hanteert de volgende contributiebedragen:

 

Contributie Categorie AU Betaaltermijn
februari
periode 01-06
Betaaltermijn september
periode 07-12
Baan-Basis (< 8 jr) rt 93,50 76,00
Baan-Basis (≥ 8 jr en < 12 jr) wl 108,50 81,50
Baan-Basis (≥ 12 jr)-Jr wl 129,40 94,00
Baan-Basis (≥ 12 jr)-Sr wl 141,00 94,00
Baan-Plus-Jr wl 144,90 109,50
Baan-Plus-Sr wl 156,50 109,50
Baan-Individueel-Sr wl 105,00 58,00
Baan-Master-Sr rt 96,00 76,00
Baan-Master-Sr wl 123,00 76,00
Loop-Recreant-Jr wl 103,40 68,00
Loop-Recreant-Sr wl 115,00 68,00
Loop-Recreant-Jr-Rt rt 86,50 68,00
Loop-Recreant-Sr-Rt rt 88,00 68,00
Loop-Prestatief-Jr wl 103,40 68,00
Loop-Prestatief-Sr wl 115,00 68,00
Loop-Prestatief-Jr-Rt rt 86,50 68,00
Loop-Prestatief-Sr-Rt rt 88,00 68,00
Wandelaar-Jr rt 49,50 31,00
Wandelaar-Sr rt 51,00 31,00
G-Atleet/FR-Jr rt 72,50 54,00
G-Atleet/FR-Sr rt 74,00 54,00
Student-Jr wl 61,65 26,25
Student-Sr wl 73,25 26,25
Student-Jr-Rt rt 44,75 26,25
Ondersteunend-Jr wl 33,65 16,75
Ondersteunend-Sr wl 43,75 16,75
Ondersteunend-Rt rt 16,75 16,75
Blessure/Zwangerschap-Jr wl 33,65 16,75
Blessure/Zwangerschap-Sr wl 43,75 16,75
Blessure/Zwangerschap-Rt rt 16,75 16,75
 1. Voor de pupillen is er een eigen bijdrage wedstrijdinschrijvingen van €11,50 op jaarbasis (competitie en door de trainers uitgeschreven wedstrijden)
 2. Afkortingen Atletiekunie (AU) contributie categorieën: wl = wedstrijdlicentie;
  rt = recreant (zonder wedstrijdlicentie); w = wandelaar (zonder wedstrijdlicentie);
  FR= FrameRunner
 3. Blessure – / zwangerschapstarief is tijdelijk (zie toelichting/reglement).
 4. De wedstrijdlicentie is verplicht voor baanatletiek (pupillen, junioren, senioren, masters). Optioneel voor Baan-Master en loopatletiek
 5. Ondersteunend Lid is een regulier lidmaatschap.
 6. Ondersteunend Lid én leden met een Uitzondering tarief (m.u.v. zwangerschap) mogen geen gebruik maken van de baan, niet meedoen aan trainingen/wedstrijden.

Toelichting/reglement:

Lidmaatschap

 • Het contributiejaar is gekoppeld aan het verenigingsjaar (01-01 – 31-12). Dit is vastgelegd in de Statuten. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.
 • Er zijn twee momenten van opzegging: vóór 16 mei (lid tot en met 30 juni) en vóór 16 november (lid tot en met 31 december).
 • Het lidmaatschap van de Atletiekunie en de wedstrijdlicentie is per kalenderjaar. De tarieven zijn te vinden op www.atletiekunie.nl.
 • De contributie wordt via een automatische incasso in rekening gebracht in twee halfjaarlijkse betaaltermijnen:
  • Februari: halfjaarlijkse Scopias contributie & jaarlijkse lidmaatschapskosten Atletiekunie en (indien van toepassing) de jaarlijkse wedstrijdlicentie – indien lidmaatschap niet is opgezegd vóór 16 november.
  • September: halfjaarlijkse Scopias contributie – indien lidmaatschap niet is opgezegd vóór 16 mei.
 • Voor de aanmelding kan iemand vier keer meetrainen om te kijken of ons programma aan de verwachtingen voldoet. Na aanmelding wordt de contributie in rekening gebracht naar rato (in weken) van de lopende betaaltermijn. Voor de Atletiekunie bedragen worden de regels van de Atletiekunie gevolgd.
 • Nieuwe leden zijn eenmalig het Atletiekunie inschrijfgeld verschuldigd
  (2024: 5,00). Indien een nieuw lid vanuit een andere atletiekvereniging komt en al een wedstrijdlicentie heeft, zijn niet het Atletiekunie inschrijfgeld maar de Atletiekunie overschrijvingskosten verschuldigd (2024: 12,10 euro).
 • Indexatie van de bovengenoemde bedragen zal telkenjare plaatsvinden op basis van stijging van het prijsindexcijfer (CBS-prijsindex rubriek 094130 Contributie sportverenigingen). Indien het bestuur hiervan wil afwijken, dan zal dit door de ledenvergadering moeten worden goedgekeurd.
 • Bij in gebreke blijven van de contributiebetaling zullen na de 1e aanmaning 5 euro (2024) extra in rekening moeten worden gebracht. Daarna kan een incassotraject worden gestart.
 • Het bestuur kan een lid dat zich niet houdt aan de betalingstermijnen met onmiddellijke ingang uitschrijven als lid. Niettemin houdt het uitgeschreven lid de verplichting de in rekening gebrachte contributie te betalen.
 • Elk lid is verantwoordelijk dat de juiste informatie is aangeleverd aan de ledenadministratie.
 • Meldingen, wijzigingen en afmeldingen dienen aan ledenadministratie@scopias.nl te worden doorgegeven.

Categorie indeling

 • De indeling in een categorie vindt plaats op basis van de leeftijdscategorie zoals jaarlijks wordt vastgesteld door de Atletiekunie.
 • De indeling Baan-Basis (2 trainingen per week) en Baan-Plus (3 trainingen per week wordt door het lid gekozen bij aanvang van seizoen (oktober) en blijft geldig voor het gehele komende contributiejaar.
 • Indien een lid in de loop van het contributiejaar op eigen verzoek naar een categorie met een lagere contributie gaat, blijft de contributie van de hoogste categorie verschuldigd.
 • Indien de vereniging het initiatief neemt om het lid te laten trainen in een groep met een lagere contributie, vindt naar rato restitutie plaats.
 • Onder studenten worden verstaan, die studenten, die buiten de regio Venlo wonen en studeren (adreswijziging overleggen) én maximaal eenmaal per week in het weekend trainen bij Scopias. De studentcontributie is geldig zolang aan deze voorwaarden is voldaan. De student is verplicht Scopias hierover juist te informeren. OCTA-leden (baanatletiek), die alleen in het weekend één training bijwonen, kunnen ook de studentencontributie aanvragen (tijdelijk).
 • Je kunt Ondersteunend Lid worden. Op aanvraag kun je dit combineren met een wedstrijdlicentie bij de AU. Indien een Ondersteunend Lid sportend lid wil worden, wordt de contributie voor het gehele half kalenderjaar verrekend en zullen we de kalenderjaarcontributie van de Atletiekunie in rekening brengen.
 • In het geval van een blessure of ziekte kun je vóór de start van een half kalenderjaar het blessuretarief aanvragen. De regeling is per half kalenderjaar: zonder verlenging te melden via een mail naar de ledenadministratie@scopias.nl word je automatisch in je regulier lidmaatschap teruggeplaatst. Als je binnen het half kalenderjaar wilt gaan trainen, dan vervalt het blessuretarief voor dat gehele half kalenderjaar. Als je een wedstrijdlicentie hebt, lopen deze kosten gewoon door.
 • Bij melding van zwangerschap word je vanaf het volgende half kalenderjaar overgeplaatst naar het zwangerschapstarief voor de duur van een kalenderjaar. Als je een wedstrijdlicentie hebt, lopen deze kosten gewoon door. Indien je in deze periode gebruik wilt maken van de faciliteiten van de vereniging dan mag dit.
 • Terugbetaling van de contributiegelden over het verleden is niet mogelijk.

Arbitrage

 • Indien een lid het niet eens is met de berekende contributie kan hij/zij contact opnemen met de ledenadministratie. De ledenadministratie beoordeelt vervolgens de situatie en adviseert het bestuur. Het bestuur neemt een bindende beslissing die aan het betreffende lid wordt medegedeeld.
 • In alle gevallen waarin niet is voorzien in bovenstaand beslist het bestuur.

Voor al je vragen over het contributie reglement kun je terecht bij de ledenadministratie@scopias.nl.

Geldig vanaf 1 januari 2024. Laatste wijziging op 8 januari 2024.