Lid worden van Scopias

 

Proeflid

Als je interesse hebt om lid te worden van Scopias, mag je eerst een maand op proef meetrainen. Daarna beslis je of je definitief lid wordt. Je kunt voor en tijdens de trainingsuren gerust naar het clubgebouw komen en aan een trainer nadere informatie vragen. Voor algemene informatie kun je terecht bij

Jeugd
Bert Morelissen
T  077 373 81 65
E 

Volwassenen (Loopgroepen en Baan)

Karina Ramakers
T  077 475 30 54
E 


Contributie

De contributie is afhankelijk van de categorie waarin je wordt ingedeeld. De tarieven per categorie op jaarbasis zijn vanaf 1-1-2018 als volgt:

Categorie

Contributie

Wedstrijdlicentie

Minipupillen

145,50

Pupillen

153,50

Exclusief licentie

CD-junioren

194,70

Exclusief licentie

AB-junioren

194,70

Incl. licentie

Senioren/Masters

204,50

incl. licentie

Recreanten

113,50

Wandelaars/Nordic Walking

113,50

G-wandelaars

113,50

G-atleten

113,50

Ondersteunend

  28,50

Studenten **

  62,60

Overige

Krachthonk

  58,50

Vrijwillige donatie

  25,00

Eenmalige kosten

Inschrijfgeld

  11,40

Adm.kosten nieuw aangemelde leden

    7,50

Overschrijvingskosten bestaande leden

  11,25

Kosten wedstrijdlicentie pupillen en CD-junioren

10,00


Zodra je lid bent geworden van Scopias, wordt je automatisch ook lid van de atletiekunie, hiervan krijg je een pasje met een nummer. Dit inschrijfnummer heb je nodig bij webstrijdinschrijvingen.

De contributie wordt in rekening gebracht in twee halfjaarlijkse termijnen en dient te worden voldaan twee weken na ontvangst van de factuur. De basiscontributie en de kosten wedstrijdlicentie van de Atletiekunie worden geheel in rekening gebracht bij de contributienota over het eerste half jaar. Alle bedragen zijn vooraf verschuldigd. Nieuwe leden zijn eenmalig het inschrijfgeld verschuldigd. 

De contributiebedragen worden jaarlijks per 1 januari herzien conform de besluiten van de algemene ledenvergadering. De hoogte van de basisbijdrage Atletiekunie en wedstrijdlicentie Atletiekunie wordt vastgesteld door de Atletiekunie. 

NB: per abuis zijn de kosten wedstrijdlicentie voor pupillen en CD-junioren eerder niet in rekening gebracht, dit wordt nu rechtgezet


 

Leeftijdsindeling

Voor 2016 is de volgende leeftijdsindeling van toepassing. De vereniging hanteert de leeftijdsindeling van de Atletiekunie. Op onderdelen kan onderstaande globale leeftijds-indeling iets afwijken, omdat voor senioren/masters bijvoorbeeld de dag dat men de desbetreffende leeftijd bereikt bepalend is. Uw trainer kan u hierover informeren.

Categorie Geboortejaar
Minipupillen 2011 of later
Pupillen C 2010
Pupillen B 2009
Pupillen A 2008
Junioren D 2006
Junioren C 2004
Junioren B 2002
Junioren A 2000
Senioren 1998
Masters 1983 en eerder

 

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulieren kun je bij de trainer krijgen, ze liggen eveneens in het clubgebouw (de infokast), ook kun je het aanmeldingsformulier downloaden en zelf uitprinten. Op het formulier staat het inleveradres vermeld. Pas als je de toegezonden contributienota betaald hebt, gaat het lidmaatschap in. 

 

Categorieën

Categorie Recreanten
Deze categorie omvat uitsluitend loopgroepen ook wel aangeduid als trimmers. Leden, die daarnaast binnen de vereniging een andere vorm van atletieksport willen uitoefenen, vallen niet onder de groep recreanten.

Categorie  G-atleten 
De G-atleten kunnen in aanmerking komen voor een incidentele korting ter hoogte van het verschil in contributie tussen categorie G-atleten en pupillen. Deze korting is reeds in de contributiebedragen verwerkt.

Categorie  Studenten 
Onder studenten worden verstaan die studenten, die buiten de regio Venlo wonen, ingeschreven staan en studeren en die maximaal eenmaal per week in het weekend trainen bij Scopias.

Categorie  Vrijwilligers 
Deze categorie bevat de vrijwilligers die op structurele basis hun bijdrage leveren aan de vereniging en als zodanig een grote binding hebben met de vereniging. Hiertoe behoren niet diegenen die incidenteel iets voor de vereniging doen. Ook voormalige vrijwilligers behoren niet tot deze categorie. Een vrijwilliger maakt net als een ondersteunend lid geen gebruik van de faciliteiten van de vereniging en neemt niet deel aan trainingen. Wanneer je meent voor deze categorie in aanmerking te komen, kun je contact op nemen met .

Categorie Steunleden 
Leden die binnen deze categorie vallen mogen geen gebruik maken van een aantal faciliteiten die de vereniging biedt. Dat betekent dat gebruik van de baan, meedoen aan trainingen en gebruik van het krachthonk uitgesloten zijn.

 

Blessuregevallen, ziekte of zwangerschap

Een blessure of ziekte ontslaat een lid niet van de verplichting tot betalen van contributie. Er vindt ook geen opschorting van contributie plaats in deze gevallen. Wel kan eenieder die hiermee te maken krijgt vóór de opzegdata overschrijving aanvragen naar de Categorie Steunleden. Echter zodra de blessure/ziekte over is en men wil weer actief meedoen en/of gebruik maken van de geboden faciliteiten, dan dient voor eerste gebruik overschrijving naar een andere categorie plaats te vinden. Bij overschrijving wordt voor het restant van de periode de aanvullende contributie in rekening gebracht. 

Bij melding van zwangerschap wordt per de eerstvolgende periode overplaatsing naar de categorie "steunlid" bewerkstelligd. Hierin blijft het betreffende lid automatisch één jaar. Indien zij in deze periode gebruik maakt van de faciliteiten van de vereniging dan is dit toegestaan. Dit is de enige uitzondering binnen de categorie "steunlid". Na afloop van het jaar wordt men automatisch teruggeplaatst naar de oorspronkelijke categorie. Indien door de Atletiekunie administratiekosten in rekening worden gebracht, dienen deze door het desbetreffende lid aan de vereniging te worden vergoed.

 

Krachthonk

Scopias beschikt over een krachthonk. Een lid kan er enkel gebruik van maken indien hij of zij behoort tot een van de volgende categorieën: 

AB-junioren

Senioren/masters

Recreanten

Ereleden

 

De aanvraag dient te geschieden via . Na betaling van de factuur kan men de rest van het kalenderjaar gebruik maken van het krachthonk. Hierbij dient men te voldoen aan de regelgeving die specifiek geldt voor het krachthonk.

Het gebruik van het krachthonk is gratis voor de categorieën AB-junioren, Senioren/masters en ereleden. Recreanten betalen een door het bestuur telkenjare vast te stellen bedrag. Voor het jaar 2017 bedraagt de bijdrage € 30,00 en is vooraf verschuldigd over het gehele jaar.
Opzegging voor het volgende jaar dient uiterlijk 16 november te geschieden via 

 

Overige Informatie

Bij overstappen van categorie tijdens het kalenderjaar blijft de hoogste contributie tot de eerstvolgende opzegdatum verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van basiscontributie Atletiekunie en wedstrijdlicentie Atletiekunie.