Impressie Algemene Ledenvergadering Scopias woensdag 6 juni 2018

alv2Aanwezig: 58 leden

De agendapunten zijn alle goed afgehandeld; er waren wat opmerkingen / aanvullingen op het Jaarverslag 2017.
De penningmeester is decharge verleend. De betalingsbalans ziet er positief uit.
Er is een nieuwe kascommissie benoemd. Er is ruimte voor onderbouwde aanvragen zoals opleidingen.
De voorzitter, Bert Martens, heeft Karina Ramakers bedankt voor haar vele en veelzijdige werkzaamheden die zij jarenlang vele uren per week heeft geïnvesteerd aan het wel en wee van Scopias.
Na formele afsluiting van de ALV en het aftreden van het bestuur werd kenbaar gemaakt en onderbouwd dat het niet verantwoord is om met drie mensen in het bestuur een vereniging van meer dan 500 leden te runnen.

alv1

Er zijn nieuwe bestuurskandidaten gekomen:
Monique Backus als evt. Secretaris, Cindy Hovens ( verkennend), Pieter de Kievit ( digitale PR en communicatie- Ton Rückert wil hierbij ondersteunende werkzaamheden verrichten).
Zichtbaar werd dat er vragen vanuit het veld het bestuur niet bereiken. Met name vanuit een goed draaiende Jeugdcommissie.
De doorgeeflijnen van onder uit richting bestuur – kader – leden, zijn niet of nauwelijks ingevuld.
Dat komt o.a. omdat er geen Trainingscoördinator Loopgroepen is, ook omdat de coördinatie rondom het baangebeuren onvoldoende georganiseerd is.
Met andere woorden: naast de bestuursfuncties zijn er vele andere coördinerende functies vacant waardoor de korte lijnen bestuur – geledingen v.v. nauwelijks functioneren. En waardoor er niet slagvaardig gehandeld kan worden. De draagkracht is te smal nu.
De input vanuit alle geledingen richting webmaster zijn onvoldoende, de website is zeer gedateerd en hierdoor deels onjuist. Dat werkt niet positief naar een webmaster toe die feiten wil presenteren.
De Commissie Wedstrijdorganisatie is langzaam uit een diep dal aan het klauteren maar mist nog vele mensen.
Duidelijk komt naar voren dat vele leden, waaronder de ouders van Jeugdleden, niet in staat zijn om structureel elke week enkele uren zich beschikbaar te stellen voor Scopias.
Tijdens de Ledenvergadering werden vele zorgen uitgesproken, o.a. omtrent de continuïteit, de locatie.

Afgesproken is:
Woensdag 4 juli is er een nieuwe Algemene Ledenvergadering. Alle bovengenoemde knelpunten zullen worden meegenomen en ook zal er een standpunt dienen te komen omtrent de keuze van een locatie.
Het afgetreden bestuur heeft zich hier nu niet expliciet over uitgesproken .
De Commissie Wedstrijdorganisatie heeft zich in de persoon van Lou Huijs uitgesproken voor een meer positieve boodschap naar de buitenwereld: dat men positieve energie genereert als men samen de schouders onder Scopias zet en dat dit ook resultaten oplevert.
Frans Maas

alv3