Algemene voorwaarden voorjaarswandelingen

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: Scopias Voorjaarswandelingen
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement . 
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: Regio Atletiek en Scopias Atletiek. 
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst. 

Artikel 2: Deelname
2.1 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk
2.3 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.
2.4 Indien de deelnemer verhinderd is aan de Scopias Voorjaarswandelingen deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld bij afmelding vóór 10 februari 2015 onder inhouding van € 2 terugbetaald. Andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet terugbetaald.
2.5 De Organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Voorjaarswandeling af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de wandelingen redelijkerwijs geen doorgang kunnen vinden. In geval van afgelasting vindt geen terugbetaling plaats van inschrijfgeld. 
2.6 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
2.7 Indien het evenement of bepaalde onderdelen van het evenement door overmacht op een laat tijdstip moeten worden afgelast, dan zal geen terugbetaling van inschrijfgelden plaatsvinden.
2.8 Het is niet toegestaan de Scopias Voorjaarswandelingen anders dan wandelend te volbrengen.
2.9 De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen. 
2.10 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Regio Atletiek en Scopias Atletiek.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. 

Artikel 4: Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. 

Artikel 5: Geschillenregeling
Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, in overeenstemming met het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. 

Artikel 8: Opvolgen instructies
Instructies van hulpdiensten, organisatie en andere medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. 

Artikel 9: Verkeersregels
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de Wandelingen onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.