Inleiding Atletiekhistorie Venlo-Tegelen

Scopias is ontstaan uit twee atletiekverenigingen, Festina (1943) uit Venlo en AVT (1949) uit Tegelen.

De oprichtingsakte van Scopias is op 26-11-1992 verleden en op 17 december 1992 heeft Scopias zijn eerste Algemene Ledenvergadering gehouden in feestzaal “Ut Tref” te Venlo. 
Op 1 januari 1993 hebben Festina en AVT het KNAU-lidmaatschap opgezegd en startte Scopias officiëel als lid van de KNAU onder het oude verenigingsnummer van Festina, nl. 317. 
De voorzitter van Festina, Will de Wolf, werd vicevoorzitter en de voorzitter van AVT, Frans Maas, werd de eerste voorzitter van Scopias. Een en ander werd gepubliceerd in het Bondsblad Atletiekunie nr. 2 d.d. 24 februari 1993.


De atletieksport in Noord-Limburg gaat terug tot de eeuwwisseling. Reeds toen werden er wedstrijden georganiseerd. Het waren de jaren dat atletiek nog werd vereenzelvigd met gymnastiek. De gymnastiekverenigingen hadden toen behalve turnoefeningen ook de zogenaamde snellopen (korte afstand) en de duurlopen (lange afstand). De lengte van die duurlopen was overigens maar betrekkelijk want zelden was de wedstrijdafstand groter dan drie kilometer. Een bekende speerwerper uit deze tijd was Sef Koopal. We zullen allereerst de beginjaren van de ontstaansgeschiedenis van Festina volgen; hierna zal de historie van AVT in beeld gebracht worden. Dit historisch overzicht zal van tijd tot tijd worden aangevuld en pretendeert niet volledig te zijn.

frans_van_de_ven.jpgIn Venlo begon men georganiseerd aan atletiek te doen na de oprichting in 1919 van de militaire voetbal- en atletiekvereniging “ ’t Tweede”  waarvan de leden gekazerneerd waren in Blerick. De club was aangesloten bij de in 1901 opgericht Nederlandse Atletiek Unie. De stimulator was de toenmalige 1eluitenant F.B.D. van de Ven , die later voorzitter zou worden van Festina (1952-1970). Steeds meer verenigingen, zelfs voetbalclubs,  gingen zich toeleggen op atletieksport. Sterke lopers leverden o.a. de gymnastiekvereniging DOS uit Blerick en de voetbalclub Constantia uit Venlo. Zelfs de gloeilampenfabriek Pope bracht een eigen atletiekploeg op de been. Sterke atleten van deze club waren o.a. Gerrit Hermans, Bèrke Joosten en Jo Nijholt. Verder Frans Oehlen uit Tegelen, de latere 400- meter kampioen van Limburg (53.6 sec). Ook bij het hoogspringen deden Pope-atleten mee: Jan van Eyk, Frans Oehlen, Giel Rooskens en Piet Kerren. Deze afdeling heeft nog geen 5 jaar bestaan. 

Na de ontbinding op 21 maart 1931 werd door de reeds bovengenoemde overste F.B.D. van de Ven de“Venloosche Athletiekvereniging ROOD-WIT” opgericht. Hij was voorzitter en dhr. Wim Verhoeckx werd secretaris. Vele van de eerder genoemde atleten werden lid en vormden meteen een goede en sterke kern. De meest opvallende atleet uit die tijd was misschien wel Willy Janssen met zijn toen fabelachtige tijd van 10.9 sec. op de 100 meter. Door de mobilisatie werden vele atleten echter opgeroepen en dat betekende het voorlopig einde van de atletiek in de regio. 

 

 wim_verhoeckx.jpg

In 1943 kwam op initiatief van de onderwijzer Jan Hendrix uit Blerick de atletiek weer om de hoek kijken. Dhr. Hendrix was voorzitter van de voetbalclub “S.V.B.”. Hij deed aan dhr. Wim Verhoeckx het verzoek om onder de leden van de voetbalclub na te gaan of er belangstelling was voor atletiek. Via een oproep in de plaatselijke pers en het clubblad van “S.V.B.” verschenen er op de geplande avond een redelijk aantal belangstellenden. Na een uitleg over het doel van de bijeenkomst werd besloten tot een oprichtingsvergadering op 24 februari 1943 in het clublokaal van Sef Schreurs aan de markt te Blerick. Tien personen meldden zich aan als lid.

Er werd voorlopig gestart onder de naam “RK.SVB – afd. athletiek” en men meldde zich aan als lid van de Nederlandse Atletiek Unie. Het toenmalige bestuur bestond uit W.Verhoeckx (voorzitter/penningmeester), W.Joordens (secretaris), G.Hermans (Technische Commissie) en J. van Eekelen (Technische Commissie). Verdere oprichters waren H.Fonteyn, J.Haenen, Eug.Haffmans, T.Jonkers, B.Steylen, W.Titulaer, Fr. Weyers. Op 12 november 1943 had men reeds 36 leden. Bij het eenjarig bestaan in februari 1944 werd de eerste wedstrijd georganiseerd: een bosloop in de Wielder over ongeveer 5 km. Start en finish lagen bij café gebroeders in ’t Zandt.

 

 

 

 

arieverbaan1944.jpgFoto links: "Stratenloop in de Wielder, Blerick. Arie Verbaan snelt onder aanmoediging van het talrijke publiek als winnaar de finish tegemoet bij café in 't Zandt." 

Ook de beginsituatie van AVT  begon onder de vleugels van een andere sportvereniging: “DOS”, Door Oefening Sterk. In het archief van AVT bevindt zich het origineel “Aanvraagformulier voor de toelating als gemengde sportvereeniging tot het corporatief lidmaatschap der N.A.U.”  “DOS” werd opgericht op 23 december 1933. De motivatie van DOS naar de N.A.U. werd als volgt onderbouwd:

Dat de betrokken bestuursleden na rijp beraad er toe zijn overgegaan deze afd. op te richten, wij beoefenden al lange tijd de athletiek, er bestond animo onder de leden, en achten de athletiek de basis voor een alzijdige ontwikkeling”.

De atletiek-afdeling is officieel op 1 juli 1949 opgericht en het terrein waar werd geoefend lag aan de Watertoren bij de vroegere voetbalvelden van voetbalclub Irene. Ook het eerste clubtenue was vermeld op het aanvraagformulier: een zwarte broek en een witte blouse.

Het aantal leden van DOS bedroeg 43 (inclusief de bestuursleden), het aantal leden van de atletiekafdeling bedroeg 14, inclusief de bestuursleden. Het eerste bestuur werd gevormd door Andries van Zoest (voorzitter), Christiaan Hovens (secretaris/penningmeester) en de leden Cornelis Timmermans, P. Gubbels en G. Verbong.

De allereerste wedstrijd, een veldloop, werd gehouden op 6 augustus 1949, van 19.30 – 20.30 uur. De route begon bij het voetbalterrein van de toenmalige R.K. V.V. “Tegelen” aan de Watertoren, liep via de Brachterweg, Heideweg en het pad van het toenmalige Wandelpark (bij speeltuin Klein Zwitserland) terug.

Geraadpleegde bronnen door Frans Maas:
- Archief AVT
- Stadsarchief Venlo -  archief Wim Verhoeckx